Олны анхааралд

ISO 45001:2018 ЖИЖИГ БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА ХУДАЛДААНД ГАРЧЭЭ

ISO стандартын ОУ-ын байгууллагын зүгээс жижиг аж ахуй нэгжүүдэд зориулж ISO 45001:2018 стандартыг хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор гарын авлага гаргасан байна. Гарын авлаг нь CHF 38 Швейцарь франкын үнэтэй худалдаалагдаж байна.

 

Энэхүү гарын авлагад нь доорхи мэдээллүүдийг агуулжээ.

Агуулга
1. Өмнөх үг
2. Энэхүү гарын авлагын тухай
3. Нэр томъёо, тодорхойлолт
4. Байгууллагын агуулга
4.1 Байгууллага, түүний нөхцөл байдлын талаархи ойлголт
4.2 Ажилчид болон бусад сонирхогч талуудын хэрэгцээ, хүлээлтийг ойлгох
4.3 ХАБЭА-н менежментийн системийн хамрах хүрээг тодорхойлох
4.4 ХАБЭА-н менежментийн систем
5. Манлайлал ба ажилчдын оролцоо
5.1 Манлайлал ба амлалт
5.2 ХАБЭА-н бодлого
5.3 Байгууллагын үүрэг, хариуцлага, эрх мэдэл
5.4 Ажилчдын зөвлөгөө, оролцоо
6. Төлөвлөлт
6.1 Эрсдэл, боломжийг шийдвэрлэх арга хэмжээ
6.2 ХАБЭА-н зорилго, түүнд хүрэх төлөвлөгөө
7. Дэмжлэг
7.1 Нөөцүүд
7.2 Чадамж
7.3 Мэдлэг мэдээлэл
7.4 Харилцаа холбоо
7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл
8. Үйл ажиллагаа
8.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт
8.2 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ
9. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
9.1 Хяналт, хэмжилт, дүн шинжилгээ, гүйцэтгэлийн үнэлгээ
9.2 Дотоод хяналт
9.3 Удирдлагын тойм
10. Сайжруулалт
10.1 Ерөнхий
10.2 Осол, зөрчил, засах арга хэмжээ
10.3 Байнгын сайжруулалт

Гарын авлагыг худалдаж авах бол ЭНД дарна уу.

Эх сурвалж: ISO.org