Зөвлөгөөнүүд

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫН ШАЛТГААН

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шалтгааныг бүртгэхдээ дараахь ангиллаар бүртгэдэг.

Унах бүдрэх, хальтрах:

 • Өндрөөс унах /барилга, тайз, шат, тээврийн хэрэгслээс унах, нүх, худаг, шуудуу, ухсан нүхрүү унах г.м/
 • Ижил төвшнөөс унах

Унаж байгаа эд зүйлд цохигдох

 • Гулгалт, нуралт /хөрс, хад чулуу, цасны нуралт, гулгалт г.м/
 • Дарагдах /барилга, байшин, өргүүр, хураасан бараа, бүтээгдэхүүн нурж, унаснаас дарагдах г.м/
 • Унаж байгаа зүйлд цохигдох, ангилагдаагүй

Эд зүйл дээр гишгэх, суурин болон хөдөлгөөнт эд зүйлд цохигдох

 • Эд зүйл дээр гишгэх
 • Суурин эд зүйлд цохигдох /унахдаа цохигдсон бол орохгүй/
 • Хөдөлгөөнт эд зүйлд цохигдох

Эд зүйлд хавчуулагдах

 • Эд зүйлд гацах
 • Суурин болон хөдөлгөөнт эд зүйл дунд хавчуулагдах
 • Хөдөлгөөнт эд зүйлсийн хооронд хавчуулагдах

Хүчилсэн болон хүчтэй хөдөлгөөн

 • Эд зүйл өргөхдөө хүчилсэн
 • Эд зүйл түлхэх, татахдаа хүчилсэн
 • Эд зүйл ачих, буулгахдаа хүчилсэн
 • Хүчтэй хөдөлгөөн

Халалт, түлэгдэлт, хөлдөлт

 • Халалт /байгал цаг уурын, ажлын орчны/
 • Хүйтрэл /байгал цаг уурын, ажлын орчны/
 • Халуун бодис, эд зүйлд хүрснээр
 • Хэт хүйтэн бодис, эд зүйлд хүрснээр

Цахилгаан гүйдэлд цохиулах

Хортой бодис, цацраг идэвхийн нөлөөнд өртөх

 • Хортой бодис амьсгалах, залгих, шингээх
 • Ионжуулсан цацраг идэвхийн нөлөөнд өртөх
 • Ионжуулснаас бусад цацраг идэвхийн нөлөөнд өртөх

Гадны халдлагад өртөх

 • Хүний
 • Мал, амьтны

Живэх

Бусад

Ангилалд байхгүй бусад осол, хордлого

Мэдээлэл дутмагаас ангилах боломжгүй